Băng dính dán tóc giả 1522 Clear Tape – Profile Cong – túi đại 1000 miếng