Băng dính dán tóc giả 1522 Clear Tape – Profile Cong và Minis