Băng dính dán tóc giả Ultra hold – Túi đại 1000 miếng – Profile Thẳng