Băng dính dán tóc giả DUO-TAC miếng thẳng – Túi đại 1000 miếng