Băng dính dán tóc giả BROWN LINER / CLOTH / GERMAN BROWN TAPE – Profile Thẳng, túi đại 1000 miếng