Băng dính dán tóc giả BROWN LINER / CLOTH / GERMAN BROWN TAPE – Profile Thẳng