Băng dính dán tóc giả 1522 Clear Tape – Miếng thẳng